عدم نمایش اطلاعات دیزاین در اندروید استادیو


برای رفع این مشکل باید کد های gradle که به صورت زیر می باشند :
implementation 'com.android.support:appcompat-v7:28.0.0'
implementation 'com.android.support:design:28.0.0'
implementation 'com.android.support:recyclerview-v7:28.0.0'
implementation 'com.android.support:cardview-v7:28.0.0'
را به صورت زیر تغییر داد (به انتهای آن ها alpha1- را اضافه میکنیم)
implementation 'com.android.support:appcompat-v7:28.0.0-alpha1'
implementation 'com.android.support:design:28.0.0-alpha1'
implementation 'com.android.support:recyclerview-v7:28.0.0-alpha1'
implementation 'com.android.support:cardview-v7:28.0.0-alpha1'

<< در واقع به انتهای هر خط کدی که 28.0.0 دارد alpha1- را اضافه میکنیم)

آيا اين مقاله مفيد بود؟